ข่าว

คํา แถลง นโยบาย ของ คณะรัฐมนตรี 2566

มีกำหนดประกาศในวันที่ 11 กันยายน 2566 ว่า “คํา แถลง นโยบาย ของ คณะรัฐมนตรี 2566” ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญของรัฐบาลไทย บทความบนเว็บไซต์ “thoitrangquyba.vn” นี้จะแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมที่สำคัญนี้ จากสถานที่ที่เกิดขึ้น ประเด็นสำคัญที่กล่าวถึง ขั้นตอนและกฎเกณฑ์ของการประชุม จนถึงข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับวันและเวลาอย่างเป็นทางการเมื่อ “คําคม” ประกาศนโยบาย” จะมีการประกาศ นี่เป็นโอกาสให้ผู้อ่านเข้าใจการตัดสินใจและเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไทยในปี 2566 ได้ดีขึ้น

คํา แถลง นโยบาย ของ คณะรัฐมนตรี 2566
คํา แถลง นโยบาย ของ คณะรัฐมนตรี 2566

I. การประชุมเกิดขึ้น พื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรี


ในส่วนนี้เราจะมาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่คณะรัฐมนตรีประชุม นั่นคือ “ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล.”

ที่ประชุมนี้เป็นสถานที่สำคัญและเฉพาะเจาะจงที่คณะรัฐมนตรีประชุมเพื่อพิจารณาและตัดสินในการดำเนินการราชการของรัฐ ห้องประชุม 501 ตั้งอยู่ในตึกบัญชาการ 1 ซึ่งเป็นสถานที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นอาคารสำคัญในการดำเนินการราชการของรัฐบาล.

ห้องประชุมนี้มีบรรยากาศเป็นที่เรียบร้อยและมีความเหมาะสมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี มีโต๊ะที่เรียงเป็นแถวสำหรับรัฐมนตรีแต่ละท่าน โดยประธานการประชุมจะนั่งที่จุดสูงสุดของห้อง เพื่อความสะดวกในการนำเสนอและพิจารณาเรื่องราชการต่าง ๆ ที่เป็นสาระสำคัญในการประชุม.

สถานที่นี้เป็นสถานที่สำคัญที่คณะรัฐมนตรีเลือกใช้เพื่อสร้างความร่วมมือและตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย.”

การประชุมเกิดขึ้น พื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
การประชุมเกิดขึ้น พื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

II. ประเด็นสำคัญจะมีการหารือและตัดสินใจในที่ประชุม


ในส่วนนี้จะมีการแจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกนำเสนอและเสนอสู่พิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและมีผลกับการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยในรอบเวลานี้ ดังนี้:

 1. การจัดทำคำแถลงนโยบาย: คณะรัฐมนตรีให้มติเห็นชอบร่างคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาและมอบหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรับไปประสานรวมทั้งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสารคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาต่อไป.
 2. วิธีการประชุมคณะรัฐมนตรี: คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบการกำหนดวิธีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ. การประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นเครื่องมือหลักในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจเรื่องราชการที่สำคัญ.
 3. แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีและการจัดวาระ: ในส่วนนี้, รายงานระบุว่าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่เสนอเรื่องต่าง ๆ ต่อคณะรัฐมนตรีและวิธีการจัดวาระเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องนั้น ๆ โดยถ้าไม่มีข้อทักท้วงใด ๆ ให้ถือเป็นมติคณะรัฐมนตรีตามที่เสนอ.
 4. การมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตรวจพิจารณาร่างมติคณะรัฐมนตรีและกลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอนายกรัฐมนตรี: การมอบหมายในการตรวจพิจารณาและกลั่นกรองมติคณะรัฐมนตรีก่อนเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อความแน่ใจและป้องกันการตัดสินใจที่ไม่เหมาะสม.
 5. การมอบหมายให้รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง: สารนี้กล่าวถึงการแต่งตั้งรัฐมนตรีในการดำเนินราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารราชการของรัฐ.
 6. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี): ในส่วนนี้, การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง, และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีถูกยกขึ้นเป็นหัวข้อสำคัญในการประชุมคณะรัฐมนตรี.
ประเด็นสำคัญจะมีการหารือและตัดสินใจในที่ประชุม
ประเด็นสำคัญจะมีการหารือและตัดสินใจในที่ประชุม

III. วีดีโอ คํา แถลง นโยบาย ของ คณะรัฐมนตรี 2566


IV. กระบวนการและการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตาม “คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 2566”


ในส่วนนี้จะข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการและการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ “คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 2566” ซึ่งเป็นข้อสำคัญในการกำหนดนโยบายและการดำเนินการของรัฐบาลในรอบปีนี้:

การจัดทำคำแถลงนโยบายเป็นกระบวนการที่ต้องมีความรอบรู้และการบริหารจัดการอย่างมีระบบ เพื่อให้รัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดเป้าหมายและมีแผนการดำเนินการที่เป็นระเบียบและมีเสถียรภาพ

กระบวนการนี้เริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและประเทศกำลังจะเผชิญอยู่ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีสามารถทราบถึงประเด็นสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญในการดำเนินการของรัฐบาล

หลังจากนั้น คณะรัฐมนตรีต้องทำการหารือและตีความข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเป้าหมายและแนวทางในการดำเนินการ

ขั้นต่อมา คณะรัฐมนตรีจะต้องทราบถึงความเห็นของส่วนที่เกี่ยวข้องและมีการหารือกันเพื่อขอเสนอคำแถลงนโยบายที่สอดคล้องกับการตัดสินใจและการเห็นด้วยของคณะรัฐมนตรีในช่วงประชุม

สุดท้าย, คำแถลงนโยบายจะถูกเรียงลำดับและเตรียมพร้อมในการนำเสนอต่อรัฐสภา ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงในการบริหารราชการแผ่นดินในปี 2566 ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้คณะรัฐมนตรีทำในระยะเวลาที่กำหนด.

กระบวนการและการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตาม "คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 2566"
กระบวนการและการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตาม “คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 2566”

V. ข้อมูลวันและเวลาอย่างเป็นทางการเมื่อมีการประกาศ “คำแถลงนโยบาย”


คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 2566 ได้ถูกเปิดเผยและรายงานในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ซึ่งเป็นวันและเวลาที่คณะรัฐมนตรีเลือกในการนำเสนอคำแถลงนโยบายนี้ให้กับรัฐสภาและประชาชนทั่วไป โดยมีจุดประกายให้กับเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจกลับมาเติบโตอีกครั้ง และเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชนอย่างเร่งด่วนและรวดเร็ว ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการประมาณนโยบายและแผนการดำเนินงานของรัฐบาลในปี 2566 ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้คณะรัฐมนตรีทำในระยะเวลาที่กำหนด.

VI. กฎและวิธีการที่ “คณะรัฐมนตรี” ปฏิบัติตามในระหว่างการประชุม


ในการประชุมคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีการยึดถือและปฏิบัติตามหลักความสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งจะกำหนดวิธีการประชุมดังนี้:

 1. วัน เวลา และสถานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี:
  • การประชุมคณะรัฐมนตรีในกรณีปกติจะเป็นที่ประชุมทุกวันอังคาร เริ่มต้นเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล.
  • การประชุมคณะรัฐมนตรีในกรณีพิเศษหรือเมื่อจำเป็นอาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ ตามที่นายกรัฐมนตรีกำหนด.
 2. องค์ประกอบของการประชุมคณะรัฐมนตรี:
  • การประชุมคณะรัฐมนตรีในกรณีปกติจะดำเนินการได้เมื่อมีรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนคณะรัฐมนตรีทั้งหมดที่มีอยู่ (ตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2548 มาตรา 8 วรรคหนึ่ง 1).
  • ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์สำคัญของประเทศหรือกรณีฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรีอาจพิจารณาเรื่องใดกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อขอเสนอคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น และเมื่อมีการประชุมเป็นกรณีปกติ นายกรัฐมนตรีจะแจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทราบมติของคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย (ตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2548 มาตรา 8 วรรคสอง 3).

VII. สาระสำคัญของการประชุมคณะรัฐมนตรี


ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ มีการสรุปสาระสำคัญของการประชุมเรื่องการจัดทำคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 2566 โดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้:

 • การเห็นชอบร่างคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาและมอบหมายให้ สลค. รับไปประสานรวมทั้งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสารคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ต่อรัฐสภาต่อไป.
 • กำหนดวันแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566.
 • มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศแปลคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอต่อที่ประชุม.
“โปรดทราบว่าข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอในบทความนี้นำมาจากแหล่งต่างๆ รวมถึง wikipedia.org และหนังสือพิมพ์อื่นๆ อีกหลายฉบับ แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ตาม แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าทุกสิ่งที่กล่าวถึงนั้นถูกต้องและไม่ได้เป็นเช่นนั้น ตรวจสอบแล้ว 100% ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณใช้ความระมัดระวังเมื่ออ่านบทความนี้หรือใช้เป็นแหล่งในการวิจัยหรือรายงานของคุณเอง”

Related Articles

Back to top button